IVT 2023 – Rózsafűzér

Az IVT

Jelentkezés

Hírek

Felkészülés

IVT 2023 > Felkészülés > Rózsafűzér

Rózsafüzér az ifjúsági világtalálkozón

Letöltés PDF-ben

Bevezetés

Kedves Barátaim!

Az ifjúsági világtalálkozóhoz vezető út álmokkal, előkészületekkel, számos kitűzött céllal van tele. Máriához hasonlóan, aki Názáretből elindult Júdeába, Erzsébet házába, mi is induljunk el, kövessük Ferenc pápa hívását 2023 nyarára! Máriával együtt mi is magunkban hordozzuk Jézust, aki nagyon sok emberhez akar eljutni általunk. Ez arról győz meg bennünket, hogy csak Máriával és Jézussal érhetjük el az ifjúsági világtalálkozó céljait. Ezért is olyan fontos a Rózsafüzér, különösen most.

A négyféle rózsafüzér – az örvendetes, fájdalmas, dicsőséges titkok és a világosság titkai – kijelöl számunkra egy lelki utat, amelyet Jézussal járhatunk végig, a születéstől a mennyek országának meghirdetéséig, életének odaadásától a dicsőségig, amely csak ezen az úton érhető el. Ezt az utat követjük Máriával, aki az első volt fia követésében, az Angyali üdvözlettől Kánáig, Kánától a keresztig és a kereszttől a feltámadásban való tökéletes részesülésig. Az ifjúsági világtalálkozóval is hasonló utat járunk végig: a bejelentéstől a megvalósulásig, a nehézségektől pedig a jutalomig, amelyben Isten részesít valamennyiünket.

A rózsafüzér legyen a vezetőtök és lelkesítsen benneteket az úton!

Veletek járok és imádkozom,

+ Manuel Clemente bíboros, lisszaboni pátriárka

 

 

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?

 • Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 • Apostoli hitvallás
 • Miatyánk
 • Három üdvözlégy a megfelelő titkokkal

Dicsőséges olvasó:

1. aki gondolatainkat irányítsa

2. aki szavainkat vezérelje

3. aki cselekedeteinket kormányozza

Örvendetes olvasó:

1. aki hitünket növelje

2. aki reményünket erősítse

3. aki szeretetünket tökéletesítse

Fájdalmas olvasó:

1. aki értelmünket megvilágosítsa

2. aki emlékezetünket megerősítse

3. aki akaratunkat tökéletesítse

A világosság olvasója:

1. aki megtisztítson minket

2. aki lelkünk békéjét megőrizze

3. aki a szentségekben megerősítsen

 • Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
 • Miatyánk
 • Tíz üdvözlégy a megfelelő titkokkal
 • A tizedek végén a Dicsőséget imádkozzuk, majd a következő imádságot:
  Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.

 

 

A rózsafüzér titkai és a hét napjai

A hét minden napján más-más titkokat imádkozunk a rózsafüzérben:

 • vasárnap és szerdán: dicsőséges titkok
 • hétfőn és szombaton: örvendetes titkok
 • kedden és pénteken: fájdalmas titkok
 • csütörtökön: a világosság titkai

Dicsőséges titkok

Bevezetés

„»Krisztus arcának szemlélése nem állhat meg a Megfeszítettnél. Ő a Föltámadott!« A rózsafüzér kezdettől fogva kifejezi ezt a hitigazságot, amikor a hívőt arra készteti, hogy lépjen túl a passió sötétségén, és tekintetét a föltámadásban és a mennybemenetelben szegezze Krisztus dicsőségére. Miközben a keresztény lélek a Föltámadottat szemléli, fölfedezi hitének indokait (1Kor 15,14), és átéli nem csupán az apostolok, Magdolna és az emmauszi tanítványok örömét, akiknek Krisztus megjelent, hanem Mária örömét is, akinek az előbbieknél nem kisebb tapasztalattal kellett bírnia a megdicsőült Fiú új létformájáról.” (Szent II. János Pál pápa apostoli levele, Rosarium Virginis Mariae, 23)

1. aki a halálból feltámadt

„A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük. De azok így szóltak hozzájuk: »Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt.«” (Lk 24,1-6)

Imádkozzunk, hogy a Feltámadás öröme jusson el minden ember szívébe, főleg azokéba, akik szomorúak, magányosak vagy nincs életcéljuk.

2. aki a mennybe felment

„Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és dicsőítették az Istent.” (Lk 24,50-53).

Imádkozzunk a püspökökért, és adjunk hálát azért, hogy segítenek nekünk tekintetünket az égre emelve tartani!

3. aki nekünk a Szentlelket elküldte

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2,1-4)

Imádkozzunk azokért, akik a keresztségre vagy a bérmálásra készülnek.

4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett

„Azt még hozzáfűzöm, testvérek, hogy a test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot. Nos, titkot közlök veletek: Nem halunk ugyan meg mindnyájan, de mindnyájan elváltozunk, hirtelenül, egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra. Amikor az megszólal, a halottak feltámadnak a romlatlanságra, mi pedig elváltozunk. Ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot.” (1Kor 15,50-53).

Imádkozzunk az édesanyákért, hogy a Szűzanya példáján felbuzdulva jól neveljék gyermekeiket és mindig a mennyei Atya felé irányítsák lépteiket.

5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. (Jel 12,1)

Imádkozzunk országunkért és vezetőinkért, hogy mindig tudatosan és a közjó iránti elkötelezettséggel vezessenek bennünket.

Záró imádság: a világtalálkozó imája

Örvendetes titkok

 

Bevezetés

„A rózsafüzér titkainak első csoportjára, az örvendetes titkokra a megtestesülés eseményéből fakadó öröm jellemző. Nyilvánvaló ez az Angyali üdvözlettől kezdve, amikor Gábor főangyalnak a Názáreti Szűzhöz intézett köszöntése szorosan kapcsolódik a messiási örömre szóló meghíváshoz: »Üdvözlégy, Mária!« Ehhez a köszöntéshez kapcsolódik az egész üdvtörténet, sőt, bizonyos módon a világ történelme. […] Mária elvezet minket a keresztény öröm titkának megértésére, és emlékeztet rá, hogy a kereszténység mindenekelőtt euangelion, »örömhír«, melynek központja, sőt lényegi tartalma Krisztus személye, a testté lett Ige, a világ egyetlen Üdvözítője.” (Szent II. János Pál pápa apostoli levele, Rosarium Virginis Mariae, 20)

1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál

[Miután Erzsébet méhében fogant,] „hat hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. A szűz egy Dávid családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese és Máriának hívták. Az (angyal) bement hozzá és így köszöntötte: »Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van. (Áldottabb vagy te minden asszonynál.)« E szavak hallatára zavarba jött és gondolkodni kezdett a köszöntés értelmén. Az angyal így folytatta: »Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni.«” (Lk 1,26-31).

Imádkozzuk minden várandós nőért, hogy a Szűzanya igenje világosítsa meg őket, és igent tudjanak mondani a méhükben növekvő új életre.

2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál

„Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel.” (Lk 1,26-31).

Imádkozzunk azokért a házaspárokért, akiknek nem lehet gyermekük, hogy teljesen Istenre bízzák magukat és megtapasztalják az élet és a házastársi szövetség termékenységét.

3. akit te, Szent Szűz a világra szültél

„Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: »Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában.«” (Lk 2,8-11).

Imádkozzunk minden születendő gyermekért és azért, hogy ne legyen több abortusz a világon.

4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál

„Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: »Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.« Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, »egy pár gerlét vagy két galambfiókát« tisztulási áldozatul bemutatnia.” (Lk 2,22-24)

Imádkozzunk azokért, akik az első szentáldozásukra készülnek, hogy élő tabernákulumként elvigyék Jézust mindenkihez, akikkel útjukon találkoznak.

5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

„Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein.” (Lk 2,41-47).

Ebben a titokban imádkozzunk minden bevándorlóért és menekültért, hogy befogadást és menedéket találjanak, és szeretett Fiúnak érezhessék magukat.

Záró imádság: a világtalálkozó imája

Fájdalmas titkok

 

Bevezetés

„Az evangéliumok kiemelt hangsúllyal beszélnek Krisztus fájdalmának titkairól. A keresztény jámborság kezdettől fogva – főként nagyböjtben a keresztút végzésével – elidőzött a passió mozzanatainál, szemlélve, hogy ez a szeretet kinyilatkoztatásának a csúcsa és itt van üdvösségünk forrása. A rózsafüzér kiemeli a passió néhány mozzanatát, s az imádkozó lelki szemét ráirányítja és segíti, hogy átélje azokat. […] A fájdalmas titkok segítik a hívőt abban, hogy átélje Jézus halálát – ott állva a kereszt alatt Mária mellett –, s hogy vele együtt merüljön el Isten ember iránti szeretetének mélységében, s érezze meg e szeretet egész újjáteremtő erejét.” (Szent II. János Pál pápa apostoli levele, Rosarium Virginis Mariae, 22)

1. aki érettünk vérrel verítékezett

„Közben odaért velük a Getszemáni nevű majorba. »Üljetek le – mondta tanítványainak –, én arrébb megyek és imádkozom.« Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el, és gyötrődni kezdett. »Halálosan szomorú a lelkem – mondta nekik. – Maradjatok itt és virrasszatok velem!«” (Mt 26,36-38).

Imádkozzunk azokért, akik magányban élnek, hogy a mi Urunk segítségével társaik lehessünk és életükben visszatükrözzük az Ő jelenlétét.

2. akit érettünk megostoroztak

„Pilátus tovább kérdezte: »Hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak, mit tegyek?« Mind azt kiabálták: »Keresztre vele!« »De hát mi rosszat tett?« – kérdezte. Annál inkább ordították: »Keresztre vele!« Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik is. Vizet hozatott, s a nép szeme láttára megmosta kezét: »Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok – mondta. – Ti lássátok!« Erre az egész tömeg zúgta: »Vére rajtunk és fiainkon!« Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.” (Mt 27,22-26)

Imádkozzunk azokért a keresztényekért, akik üldöztetést szenvednek és nem élhetik meg hitüket, hogy megtapasztalhassák szabadságuk tiszteletben tartását és szilárdan megmaradjanak Istenben, aki soha nem hagyja el őket.

3. akit érettünk tövissel koronáztak

„Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: »Üdvözlégy, zsidók királya!«” (Mt 27,29).

Imádkozzunk a megszentelt életet élőkért, hogy hivatásuk Isten országának fényes jele legyen a világban.

4. aki érettünk a keresztet hordozta

„Ezzel átvették Jézust. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. (Jn 19,16-17).

Imádkozzunk a betegekért, hogy a fájdalom útján egyek lehessenek a mi Urunkkal, és megtapasztalják az Ő erejét és támogatását a szenvedésben.

5. akit érettünk keresztre feszítettek

„Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: »Beteljesedett!« Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.” (Jn 19,30).

Imádkozzunk a világjárvány minden áldozatáért és családjaikért, hogy a Megfeszített Krisztusban megtalálják az örök élet fényét.

Záró imádság: a világtalálkozó imája

A világosság titkai

Bevezetés

„A gyermekségtől és a názáreti élettől továbbhaladva Jézus nyilvános működése felé, a szemlélődés azokhoz a titkokhoz vezet, melyeket külön névvel a világosság titkainak nevezhetünk. Valójában minden Krisztusnak a titka, aki a világosság. Ő »a világ világossága« (Jn 8,12). Ez azonban különösen megmutatkozik a nyilvános működés éveiben, amikor hirdeti az Ország Evangéliumát. […] A kánai menyegzőt kivéve e titkokban Mária jelenléte háttérben marad. De amit Mária Kánában tett, az a magatartás végigkíséri Krisztus egész útját. A kinyilatkoztatás, melyet az Atya adott a Jordánnál történt kereszteléskor és amit a Keresztelő megismételt, Kánában Mária ajkán hangzik föl és egy nagy anyai intelemmé válik, melyet minden idők Egyházához intéz: »Tegyétek meg, amit nektek mond!« (Jn 2,5) (Szent II. János Pál pápa apostoli levele, Rosarium Virginis Mariae, 21)

1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

„Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: »Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.«” (Lk 3,21-22).

Imádkozzunk a keresztségre készülőkért és minden hitoktatóért.

2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét

„Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: »Nincs több boruk.« Jézus azt felelte: »Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.« Erre anyja szólt a szolgáknak: »Tegyetek meg mindent, amit csak mond!«” (Jn 2,1-5)

Imádkozzunk minden párért, akik a házasság szentségére készülnek, hogy házaspárként életük bővelkedjen a Jézus által átváltoztatott bor örömében.

3. aki meghirdette Isten országát

„János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: »Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.«” (Mk 1,14-15).

Imádkozzunk a szeminaristákért, a diakónusokért és a papokért, hogy hivatásukkal Isten országát hirdessék és mindig a megtérésre hívjanak.

4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

„Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény.” (Mt 17,1-2)

Imádkozzunk a börtönben lévőkért, hogy érezzék a hívást egy új életre, amelyet megváltoztat a találkozás Isten irgalmas szeretetével.

5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

„Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: »Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.« Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: »Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.«” (Lk 22,19-20)

Imádkozzunk mindazokért, akik részt vesznek a szentmisén és ott szolgálatot teljesítenek, hogy az Úr Testében való részesülés által egy test legyenek, és egy szívvel és lélekkel éljenek.

 

 

IVT kiemelt hírek

Ferenc pápa beszédei az IVT-n

Ferenc pápa beszédei az IVT-n

Összegyűjtöttük Ferenc pápa IVT-n mondott beszédeinek fordítását, melyek a Magyar Kurír oldalán a lenti cikkekben találhatók meg. Bátorítunk mindenkit, hogy olvassuk el, elmélkedjük át, váltsuk tettekre újra és újra a Szentatya nekünk mondott szavait! Nyitóünnepségen...

Az IVT

Jelentkezés

Hírek

Felkészülés

Kiemelt híreink

Ferenc pápa beszédei az IVT-n

Ferenc pápa beszédei az IVT-n

Összegyűjtöttük Ferenc pápa IVT-n mondott beszédeinek fordítását, melyek a Magyar Kurír oldalán a lenti cikkekben találhatók meg. Bátorítunk mindenkit, hogy olvassuk el, elmélkedjük át, váltsuk tettekre újra és újra a Szentatya nekünk mondott szavait! Nyitóünnepségen...